Договір інформаційних послуг підрядника за акредитивом

ДОГОВІР
інформаційних послуг з підрядником

м. Київ                                                                                                  “____” ________________  202__ р.
ЗАМОВНИК: ___________________ в особі ______________, що діє на підставі статуту, з одного боку, іПІДРЯДНИК: __________________,в особі ______________, що діє на підставі ________, з іншого боку, уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

ЗАМОВНИК: доручає, а ПІДРЯДНИК зобов’язується надавати йому, у відповідності до умов даного Договору інформацію, а ЗАМОВНИК зобов’язується прийняти послугу та оплатити її згідно умов даного Договору.

2. ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЇ – показник компетентності ПІДРЯДНИКА, щодо якісного виконати ремонтно-будівельні роботи згідно стандартів та умов стандартних договорів, що узгоджені з ГО «Ринок професіоналів», при виконанні угод з замовниками підряду, знайденими ЗАМОВНИКОМ.

3. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1. ЗАМОВНИК протягом 3-х діб з моменту електронного підписання даного Договору отримує аванс від замовника підряду на адресу свого рахунку у Приватбанку у формі безвідзивного акредитиву на наступних умовах:
а) сума акредитива – 20% від прогнозної суми договору підряду з Підрядником та, на яку зменшується сума оплати за контрактом з цим підрядником;
б) термін дії безвідзивності акредитиву – на місяць більше терміну договору підряду з ПІДРЯДНИКОМ;
в) списання акредитиву здійснюється на підставі акту виконаних робіт Підрядником, підписаним ним та замовником підряду, або замість нього агентством будівельних експертів –ТОВ «Науково-технічний центр Академії будівництва України» на підставі підпису цього ату цим підрядником та експертного висновку щодо достовірності цього акту.
г) списання цього акредитиву на рахунок ЗАМОВНИКА здійснює Приватбанк на підставі акту за підписом ПІДРЯДНИКА та замовника підряду, або замість нього керівником агентства будівельних експертів ТОВ «Науково-технічний центр Академії будівництва України» та у сумі зазначеної у цьому акті;
д) послуги банку з виставлення або зміни умов акредитиву сплачує замовник підряду.

3.2. ПІДРЯДНИК  засвідчує, підписуючи цей договір, свою згоду на визнання стандартів виконання ремонтно-будівельних робіт та умов типових договорів підряду, які затверджені ГО «Ринок професіоналів» на основі яких діє Підрядник.

3.3. ПІДРЯДНИК сприяє складанню проекту та кошторису ремонтно-будівельних робіт інженеру-проектувальнику, направленому до нього ЗАМОВНИКОМ.

3.4. ПІДРЯДНИК виконує ремонтно-будівельні роботи згідно стандартів виконання ремонтно-будівельних робіт та умов типових договорів підряду, які затверджені ГО «Ринок професіоналів» та підписує акти виконання кожного етапу робіт у електронній або паперовій формі та направляє їх ЗАМОВНИКУ.

4. ВИНАГОРОДА ВИКОНАВЦЯ та ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. ЗАМОВНИК виплачує ПІДРЯДНИКУ винагороду одноразово шляхом оплати отриманої суми з акредитиву, умови якого зазначено у 3.1. цього Договору.

4.2. Акредитив списується на рахунок ЗАМОВНИКА за актом здачі-приймання наданих послуг, роль якого виконує акт виконаних ремонтно-будівельних робіт ПІДРЯДНИКА.

4.3. Всі податки та обов’язкові платежі, що підлягають сплаті на території України, входять до суми винагороди ПІДРЯДНИКА в момент перерахування.

4.4. Витрати ПІДРЯДНИКА відшкодовуються ним із винагороди, що виплачується ЗАМОВНИКОМ окрім:
а) послуг експертів, які залучаються для складання експертного висновку щодо відповідності якості робіт стандартам, зазначеним у п.3.2. Договору, та кількості зазначеної у акті виконаних робіт у випадку вини ПІДРЯДНИКА у необґрунтованому складанні акту прийому ремонтно-будівельних робіт з яких й була експертиза;
б) додаткових послуг Приватбанку з обслуговування акредитиву у випадку додаткових змін його умов, що виникли з вини ПІДРЯДНИКА;

5. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.1. ПІДРЯДНИК зобов’язується розпочати виконання робіт негайно після підписання договору підряду з його замовником.

5.2. Роботи виконуватимуться ПІДРЯДНИКОМ протягом дії договору підряду з його замовником.

6. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ РОБІТ

6.1. Здача-приймання виконаних робіт здійснюється сторонами за актом здачі-приймання в місці знаходження ЗАМОВНИКА або за його електронною адресою.

6.2. Інформація повинна бути надана ЗАМОВНИКУ в електронній формі та паперовій формі.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. ПІДРЯДНИК та ЗАМОВНИК за даним Договором несуть відповідальність в межах передбачених законодавством.

7.2. За односторонню необґрунтовану відмову від виконання своїх обов’язків протягом дії даного Договору винна сторона сплачує штраф у розмірі 100% винагороди.

8. УМОВИ УЗГОДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ
Повноважними представниками сторін за даним Договором є:
ПІДРЯДНИК ____________________________________ телефон _______________.
ЗАМОВНИК _____________________________________телефон _______________.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

9.2. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством країни ЗАМОВНИКА.

9.3. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним – листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Даного Договору, втрачають юридичну силу.

9.4. Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за даним Договором повинні бути розглянуті сторонами протягом 25 днів з моменту отримання претензії.

9.5. Всі спори та суперечності щодо предмету даного Договору стороні вирішуватимуть шляхом переговорів. В разі недосягнення згоди спір вирішуватиметься в суді.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

ЗАМОВНИК:                                                                      ПІДРЯДНИК:

__________ _______________                               _______________ __________

 

Comments are closed.