Договори

Договір № __________
на надання послуг з проведення позасудової будівельно-технічної експертизи

м. Київ                                                                             «___» ____________ 20__ року

_______________________________________________, іменоване в подальшому «Виконавець», що діє на підставі Статуту, з одного боку та з іншого боку,
КП “Науково-технічний центр Академії будівництва України”, іменований надалі «Замовник», що діють від свого імені, разом іменовані Сторони, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає і оплачує, а Виконавець приймає на себе зобов’язання з проведення будівельно-технічної експертизи на підставі заяви підрядника або замовника робіт про проведення експертизи цих робіт.

1.2. Предмет технічної експертизи – питання, поставлені на вирішення експерта визначаються в заявці на експертизу: якості та відповідності виконаних робіт їх нормам, проектно-кошторисної документації та актів виконаних робіт.

1.3. Заявка на будівельно-технічну експертизу повинна містити її предмет, адреса об’єкта, проектно-кошторисну документацію та акти виконаних робіт.

1.4. Виконавець оформляє результати експертизи в формі експертного висновку (звіту). Після закінчення робіт Виконавець представляє експертний висновок Замовнику, підряднику і його замовнику в письмовій та електронній формі.

2.ВАРТІСТЬ НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Вартість послуг за Договором складає __ % від вартості будівельних робіт, що підлягають експертизі але не менше 1500 грн. з ПДВ.

2.2. Протягом 2-х днів з моменту підписання цього Договору, але не пізніше початку надання послуг Замовник сплачує Виконавцю 50% від вартості послуг.

Протягом 2-х днів з моменту підписання акту виконаних робіт Замовник сплачує Виконавцю решту 50% цих послуг і вартість можливих додаткових робіт.

2.3. У разі якщо сторони домовляться про необхідність виконання додаткових робіт, вартість послуг підлягає зміні шляхом підписання Додаткової угоди до цього Договору.

2.4. У разі виклику працівника Виконавця в суд для дачі пояснень в якості Виконавця, Замовник зобов’язаний сплатити Виконавцю дві тисячі гривень не менше ніж за 3 дні до дати судового засідання. Судова повістка є підставою для оплати витрат Виконавця щодо явки в суд для дачі пояснень.

3. ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Виконавець надає звіт Замовнику протягом 5 днів з дня отримання доступу на об’єкт, зазначених в заявці на експертизу з її додатками.

3.2. Доступ до об’єкту має бути надана не пізніше 5 днів з дня отримання передоплати заявки на експертизу.

4. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Після закінчення надання послуг Виконавець надає Замовнику наступну документацію на електронному та паперовому носії:

– експертний висновок в 2-х примірниках;

– акти здачі-приймання наданих послуг в 2-х примірниках;

– рахунок-фактуру в 2-х примірниках на оплату цих послуг.

4.2. Замовник підписує акти здачі-приймання наданих послуг протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту їх отримання або надає мотивовану відмову від підписання. Один примірник підписаного акта здачі-приймання наданих послуг повертається Виконавцю.

4.3. У разі вмотивованої відмови Замовника від підписання, сторони в триденний термін складають двосторонній Акт із зазначенням виявлених недоліків і термінів їх усунення.

4.4. У разі не отримання Виконавцем підписаного акту здачі-приймання наданих послуг або вмотивованої відмови від приймання послуг в зазначені вище терміни, роботи вважаються прийнятими і підлягають оплаті на підставі одностороннього акту наданих послуг.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1. Замовник зобов’язаний:

5.1.1. Оплатити Виконавцю вартість послуг відповідно до розділу 2 цього Договору.

5.1.2. Забезпечити Виконавцю доступ на об’єкт для проведення експертизи.

5.1.3. Дотримуватися конфіденційності інформації, що стала відомою Замовнику в рамках цього Договору.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

6.1. Виконавець зобов’язаний:

6.1.1. Призначити відповідального експерта за проведення експертизи;

6.1.2.Соблюдать конфіденційність інформації стала відомою йому в процесі виконання зобов’язань в рамках цього Договору.

6.1.3. Після закінчення експертизи надати Замовнику експертний висновок і акт здачі-приймання наданих послуг.

7. НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ВИКОНАВЦЯ

7.1. Виконавець свідчить, що він не є засновником, власником, акціонером, страховиком або посадовою особою Замовника, замовником або фізичною особою, яка має майновий інтерес в об’єкті оцінки, не перебуває з підрядником і його замовником не є зв’язковим з ним особою.

7.2. Виконавець гарантує, що стосовно об’єкта експертизи не має речових або зобов’язальних прав поза цього Договору.

7.3. Виконавець не має прямої або непрямої зацікавленості в результатах експертизи.

7.4. Сторони свідчать, що одна Сторона цього Договору не є засновником, власником, акціонером, кредитором або посадовою особою іншої Сторони цього Договору і зв’язковим особою з підрядником і / або його замовником.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Виконавець не несе відповідальність за невиконання зобов’язань за цим договором, якщо воно викликано дією чи бездіяльністю Замовника, що спричинило невиконання ним своїх зобов’язань за цим договором перед Виконавцем.

8.2. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, сторони несуть відповідальність у порядку, передбаченому законодавством України.

8.3. За невиконання зобов’язання по оплаті за надані послуги Замовник несе відповідальність перед Виконавцем у вигляді пені в розмірі 0, 1% від суми заборгованості за кожен день прострочення.

8.4. За прострочення виконання зобов’язань за Договором Виконавець несе відповідальність перед Замовником у вигляді пені в розмірі 0,1% від ціни Договору за кожен день прострочення.

Дана відповідальність Виконавця не настає в разі невиконання Замовником перед Виконавцем зустрічних зобов’язань за Договором.

8.5. У разі відсутності доступу на об’єкт, Замовник додатково оплачує Виконавцю фактично понесені витрати по виїзду Працівника Виконавця на Об’єкт Замовника. Зазначені витрати мають бути підтверджені документально і відшкодовуються Замовником на підставі виставленої Виконавцем претензії.

8.6. Сплата неустойки не звільняє Сторони від виконання зобов’язань за цим Договором.

8.7. Спірні питання, що виникають в ході виконання цього договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів. У разі недосягнення домовленості, неврегульовані розбіжності можуть бути передані на вирішення до суду м.Києва.

9. ФОРС МАЖОР

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим договором, якщо невиконання стало наслідком природних явищ, дій зовнішніх об’єктивних факторів і інших обставин непереборної сили, за які сторони не відповідають і запобігти, несприятливий вплив яких вони не мають можливості.

9.2. Якщо обставини непереборної сили тривають більше 10 (десяти) днів, сторони зобов’язуються прийняти рішення про доцільність подальшого виконання договору.

9.3. Якщо, на думку сторін, роботи можуть бути продовжені в порядку, що діяв, згідно з цим договором, до початку дії обставин непереборної сили, то термін виконання зобов’язань за цим договором продовжується пропорційно часу, протягом якого діяли обставини непереборної сили та їх наслідки.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Цей договір вступає в силу з моменту підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами зобов’язань.

10.2. Сторони зобов’язуються не розголошувати, не передавати третім особам інформацію, пов’язану з виконанням сторонами цього договору, інакше, як з письмового обопільної згоди.

10.3. Цей Договір складений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

10.4. Питання, не врегульовані цим Договором, регламентуються нормами чинного цивільного законодавства України.

11. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник                                                                                      Виконавец

Колективне підприємство “Науково-технічний центр
Академії будівництва України”
Розрахунковий рахунок: 26008017301501,
МФО – 300346 в ПАТ “Альфа-Банк”,
Код ЄДРПОУ – 21644807.
Адреса: 02002, м.Київ, вул. Євгена Сверстюка, 23.
Директор                          Перегінець Іван Іванович

Comments are closed.