Статут

СТАТУТ

Громадської організації

«АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ»

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Академія будівництва України ( далі Академія) є громадською організацією, створеною на добровільних засадах провідними вченими і інженерами будівництва, промисловості будівельних матеріалів, будівельного машинобудування та містобудування.

1.2. Повне найменування Організації:

українською мовою: Громадська організація «Академія будівництва України»;

російською мовою: Общественная организация «Академия строительства Украины»;

англійською мовою: Public organіzation «Academy Construction of Ukraine».

Скорочене найменування Організіції:

українською мовою: ГО «Академія будівництва України»;

російською мовою: ОО «Академия строительства Украины»;

англійською мовою: PO «Academy Construction of Ukraine».

1.3. Діяльність Академії базується на основі рівноправності її членів, на засадах демократичного самоврядування, колегіальності керівництва, прозорості та законності.

1.4. Академія сприяє створенню необхідних умов для розвитку та розкриття творчих і професійних якостей науковців, інженерів, практичній реалізації їх перспективних ідей і пропозицій.

1.5. У своїй діяльності Академія керується Конституцією України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства і цим Статутом.

1.6. Академія є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, може мати відокремлене майно, самостійний баланс, печатку встановленого зразка, емблему, штамп, бланки, зразки яких затверджуються Президією Академії і реєструються в установленому порядку, розрахункові та інші рахунки в установах банку.

1.7.  Діяльність Академії поширюється на територію України.

1.8. Організаційно-правова форма: громадська організація.

1.9. Академія має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті.

 

 1. МЕТА(ЦІЛІ), ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ АКАДЕМІЇ

2.1. Академія має за мету: консолідацію творчого потенціалу та спрямування його на відтворення та забезпечення високого науково-технічного рівня будівельного виробництва України, захист законних прав і інтересів своїх членів.

2.2. Основними завданнями Академії є наукове забезпечення розвитку будівельного комплексу держави, що передбачає:

– сприяння інтеграції вітчизняної будівельної науки у світовий науковий простір; 

– сприяння визначенню пріоритетних напрямків у розвитку будівельного комплексу держави;

– сприяння реалізації у проектуванні і будівництві найбільш прогресивних ідей та рішень, що забезпечують надійність будинків і споруд, ефективність і технологічність будівництва, врахування екологічних вимог;

– сприяння розміщенню замовлень на проведення перспективних науково-дослідних, технологічних та конструкторських розробок, участі у розробці нормативної бази будівельної галузі;

– проведення незалежних громадських експертиз проектів і програм, пов’язаних з вирішенням складних інженерних проблем;

– сприяння підготовці нового покоління вчених і спеціалістів для будівельної галузі України;

2.3. Для виконання статутних завдань Академія у встановленому порядку:

2.3.1. Розвиває міжнародне науково-технічне співробітництво;

2.3.2. Створює умови для розвитку творчості талановитих вчених, спеціалістів, здібної молоді, перспективних наукових і виробничих колективів;

2.3.3. Пропагує інженерно-технічні та наукові досягнення членів Академії шляхом організації виставок, конкурсів, конференцій, семінарів, публікацій у періодиці та інших засобах масової інформації;

2.3.4. Представляє і захищає законні інтереси членів Академії в державних та громадських органах;

2.3.5. Здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій зі статусом юридичної особи, засновує підприємства в порядку, встановленому законодавством;

2.3.6. Вносить пропозиції до державних органів влади і управління з питань діяльності Академії;

2.3.7. Співпрацює з Академією наук України, галузевими академіями, міжнародними академіями і спілками по профілю та іншими науковими організаціями України.

 

 1. ПРАВА АКАДЕМІЇ

3.1. Академія має право:

3.1.1. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та в неурядових організаціях;

3.1.2. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

3.1.4. Звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

3.1.5. Одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

3.1.6. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя;

3.1.7. Проводити мирні зібрання;

3.1.8. На добровільних засадах засновувати організації, в тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу;

3.1.9. Підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Академії, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

3.1.10. Засновувати засоби масової інформації;

3.1.11. Укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру, набувати майнові та немайнові права, необхідні для здійснення статутних завдань Академії;

3.1.12. Одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Академії;

3.1.13. Здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об’єднання та сприяє її досягненню;

3.1.14. Відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;

3.1.15. Розповсюджувати інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї; публікувати наукові та методичні результати діяльності організації; проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу;

3.1.16. Здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність;

3.1.17. Вступати у спілки та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами;

3.1.18. Обмінюватися інформацією, досвідом з організаціями зарубіжних країн;

3.1.19. Мати власну символіку та використовувати у порядку, визначеному законодавством України, популяризувати свою назву та символіку;

3.1.20. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

3.1.21. Створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми; використовувати інші форми діяльності, що не суперечать чинному законодавству.

 

 1. ЧЛЕНИ АКАДЕМІЇ, ЇX ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Членство в Академії є добровільним.

4.2. Членами Академії можуть бути повнолітні, дієздатні громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах та підтримують мету і завдання Академії і визнають її Статут.

4.3.  Членами Академії можуть бути:

– вчені та досвідчені спеціалісти вищої кваліфікації, які мають оригінальні проекти і розробки, направлені на підвищення ефективності будівельного виробництва;

– представники громадських організацій, трудових колективів організацій та підприємств, як будівельної, так і  інших галузей, зацікавлених в співробітництві, які визнають Статут Академії.

4.4.Прийом до Академії здійснюється на підставі заяви претендента, яка розглядається Конкурсною комісією. Остаточне рішення приймається Президією з наступним затвердженням Загальними зборами Академії відкритим голосуванням.

4.5.Прийом та вихід членів Академії здійснюється згідно з “Положеннями”, які розробляються, як розвиток та деталізація основних засад розділів Статуту та затверджуються Президією Академії.  Положеннями визначаються вимоги до висунення кандидатур у членство та порядок їх обрання до складу Академії, перелік необхідних документів, що подаються до Академії при висуненні таких кандидатур, а також номенклатури спеціальностей, за якою здійснюється обрання кандидата до складу Академії, права і обов’язки членів, припинення членства в Академії.

4.6. Обов’язки членів Академії:

– дотримуватись вимог Статуту Академії, виконувати рішення і доручення Президії і Загальних зборів;

– сплачувати вступні та членські внески;

– брати активну участь у роботі однієї з організацій Академії;

– допомагати Академії у здійсненні її завдань і функцій, в отриманні інформації, необхідної для її діяльності;

– провадити пропагандистську та просвітницьку роботу серед молоді;

– постійно підвищувати свій професійний рівень.

 

4.7. Члени Академії мають право:

приймати участь у роботі центральних органів Академії;

– використовувати усі види творчої, консультативної, правової та методичної допомоги, які може надати Академія;

– приймати участь в засіданнях виборних органів при обговоренні питань, що стосуються їх інтересів;

– вносити пропозиції по вдосконаленню діяльності Академії і її виборних органів;

– обирати і бути обраними до керівних органів;

– вільного виходу членів Академії;

– звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді;

–  оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах;

– звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів.

 1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ Академії.

Вищим керівним органом Академії є Загальні збори членів Академії, які проводяться один раз в два роки.

5.1. Загальні збори:

– визначають основні напрямки діяльності, вирішують основні питання організаційного характеру і затверджують Статут Академії;

– обирають членів Президії Академії строком на 5 років, заслуховують звіти про їх діяльність;

– заслуховують і затверджують звіти про роботу Академії;

– вносять зміни та доповнення до Статуту Академії;

– заслуховують звіт Президії з питань фінансової діяльності;

– розпоряджаються майном та коштами Академії;

– обирають терміном на 5 років Ревізійну комісію та заслуховують її звіти;

– розглядають скарги, що надійшли на адресу Академії;

– вирішують питання щодо припинення діяльності Академії.

5.1.1. Рішення Загальних зборів вважаються прийнятими присутньою більшістю делегатів – учасників засідання.

5.1.2. Рішення Загальних зборів приймаються відкритим голосуванням, якщо за них проголосувала проста більшість присутніх на зборах делегатів.

 5.1.3. При рівності голосів вирішальним є голос Голови Загальних зборів

 5.1.4. Рішення про внесення змін до статуту товариства, відчуження майна товариства на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна товариства, та про ліквідацію товариства приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів, якщо інше не встановлено законом.

5.2. Керівним органом Академії є Президія.

5.2.1. Президія Академії в установленому порядку:

– керує діяльністю Академії в період між Загальними зборами;

– обирає терміном на 5 років Президента, віце-президентів, затверджує їх обов’язки, формує Науково-технічну Раду та затверджує її керівний склад, затверджує рішення керівних органів територіальних відділень;

– утворює постійні та тимчасові комісії, творчі колективи, експертні групи, затверджує їх склад, керівників, і заслуховує звіти про їх роботу;

– здійснює співробітництво з іншими громадськими (неурядовими) організаціями, включаючи міжнародні;

– затверджує зразки печатки, штампа;

– затверджує статути (положення) територіальних відділень та інші положення про діяльність Академії;

– координує діяльність відділень;

– розглядає скарги, що надходять на адресу Академії;

– організує фінансово-господарську діяльність Академії;

– розглядає і затверджує щорічно фінансовий звіт за попередній рік та план на наступний рік.

5.2.2. Рішення Президії приймаються відкритим голосуванням більшістю присутніх членів Президії.

5.2.3. Президію очолює Президент.

5.3. Президент Академії:

повинен бути професійно обізнаною в будівельній галузі, незалежною особою, не пов’язаною з комерційною та адміністративною діяльністю, яка представляє Академію в стосунках з іншими громадськими організаціями, органами державної влади і управління;

– здійснює оперативне управління діяльністю, майном та коштами Академії;

– підписує фінансові документи Академії, відкриває рахунки в установах банку;

– подає на затвердження Президією кандидатури віце-президентів та академіка-секретаря.

5.3.1. Для оперативного вирішення питань, за рішенням президента Академії може проводитись інтерактивне опитування. В цьому випадку проект рішення Президії надсилається електронною поштою кожному члену Президії. Протягом п’яти календарних днів кожний з членів Президії надсилає електронною поштою на електронну адресу Президента свою точку зору на запропонований проект  рішення – «за», «проти», «утримався».

5.3.2.У випадку відсутності, або затримки надання відповіді, вважається, що член Президії не прийняв участі в голосуванні.

5.3.3. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини членів Президії.

5.3.4. Обговорення проекту рішення Президії може проводитись шляхом відеоконференцій.

5.3.5. Рішення Президії прийняте інтерактивним опитуванням, оформляється протоколом, який підписує президент Академії, розміщується на сайті та надсилається електронною поштою кожному члену Президії.

5.4.Почесний президент Академії.

5.4.1. Почесний президент організації обирається на знак визнання його особистих заслуг в об’єднанні фахівців з метою розвитку науково-технічних досягнень в будівельній галузі.

5.4.2. Почесним президентом обирається член академії, який очолював організацію протягом двох або більше звітних статутних періодів.

5.4.3. Почесний президент керується нормативними документами організації та бере участь:

– у розробці пріоритетних напрямків діяльності організації;

– у роботі загальних зборів колективу з правом вирішального голосу.

5.5. Контрольно-ревізійна комісія.

5.5.1. Контролює правильність проведення фінансових і господарських операцій;

5.5. Розглядає пропозиції, заяви, контролює розгляд скарг членів Академії;

5.5.3. Подає на затвердження Загальних зборів Академії акти перевірок.

 • 6. Координаційна Рада Президії.
 • Склад Координаційної Ради визначає президент Академії.
 • 6.1. Координаційна Рада скликається раз на місяць.
 • Координаційна Рада:
 • вирішує поточні питання в період між засіданнями Президії 
 • визначає порядок денний засідання Президії
 • вносить пропозиції щодо діяльності Академії

 

6.структура і організаційні принципи діяльності академії.

6.1. Академія може утворювати в установленому законодавством порядку відокремлені структурні підрозділи, що розташовані поза її місцезнаходженням та здійснюють представництво і захист інтересів Академії.

6.2. Рішення про утворення чи припинення діяльності відокремлених підрозділів приймається Президією.

6.3.Керівники відокремлених підрозділів Академії призначаються Президією і діють на підставі довіреності.

6.1. Основу Академії складають відокремлені підрозділи (далі – територіальні відділення), філії які утворюються при наявності не менше 5 громадян. Для керівництва поточною діяльністю відділення на Загальних зборах обирається правління, ревізійна комісія.

6.2. Загальні збори територіальних відділень збираються на свої засідання по мірі необхідності, але не менше одного разу на рік. Збори вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш 2/3 членів осередку. Рішення на загальних зборах приймаються простою більшістю голосів. Загальні збори територіальних відділень:

– затверджують свої статути, плани діяльності;

– вносять пропозиції до центральних статутних органів щодо поліпшення діяльності Академії;

– висувають делегатів на Загальні збори Академії.

6.3. Правління відділення здійснює керівництво між Загальними зборами.

6.4. Голова територіального відділення:

– представляє відділення у відносинах з органами державної влади і управління;

– здійснює загальне керівництво відділенням, філіалом;

– подає документи на нових членів;

– звітує перед Загальними зборами або Президією про свою діяльність. 6.5. Територіальні відділення можуть мати власні Положення, які не суперечать Статуту Академії, приймаються їх вищими керівними органами і затверджуються Президією Академії.

6.6. Галузеві відділення Академії формуються, за рішенням Президії, на базі кількох організацій та на основі однієї або кількох суміжних спеціальностей з відповідного напрямку діяльності, працюють за своїми планами і річним планом роботи Академії.

6.9. Територіальні та галузеві відділення керуються у своїй діяльності “Положеннями”, які розробляються, як розвиток та деталізація основних засад розділів Статуту та затверджуються Президією Академії. 

 

 1. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів та розгляду скарг.

7.1.Кожен член Академії має право оскаржити рішення, дії та бездіяльності керівних органів Академії.

7.2. Первинна скарга подається до Президента , який зобов’язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом терміну, визначеному статтею 20 Закону України „Про звернення громадян”, розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника.

7.3. В разі відхилення скарги – повторна скарга подається до Президії, яка зобов’язана розглянути скаргу на найближчому засіданні.

7.4. В разі відхилення скарги Президією – повторна скарга подається до Загальних Академії, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні. 

7.5. На дії, бездіяльність або рішення Президента  – первинна скарга подається до Президії, яка зобов’язана розглянути скаргу на найближчому засіданні.

7.6.В разі відхилення скарги Президією – повторна скарга подається до Загальних зборів , які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні.

7.7. Скарга розглядається з обов’язковим викликом члена громадського об’єднання, який скаржиться, а також члена громадського об’єднання дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

7.8. Заявнику в письмовій формі надсилається відповідне рішення щодо розгляду скарги.

7.9. Оскаржувані рішення керівних органів, прийняті з порушенням законодавства, їх компетенції або тих, що порушують законні права членів Академії можуть бути скасовані рішенням Загальних зборів.  

7.5. Контроль за своєчасним, неупередженим та справедливим розглядом скарг здійснює Контрольно-ревізійна комісія.

 

 1. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

8.1. Академія у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України

8.2. Міжнародна діяльність Академії здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

8.3. При здійсненні міжнародної діяльності Академія користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

8.3. Академія:

– проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;

– реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

 

 1. КОШТИ ТА МАЙНО АКАДЕМІЇ.

9.1. Академія набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами або в установленому порядку державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах не заборонених законом.

9.2. Академія також має право на майно та кошти, які придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.

9.3. Академія володіє, користується та розпоряджається власним майном відповідно до своєї мети і статутних завдань.

9.4. Стягнення на майно Академії може бути застосоване лише у випадках, передбачених законодавством України.

9.5. Академія, створені нею установи та організації ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції та вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством. Академія у встановленому порядку подає фінансовим органам декларації про свої доходи та витрати.

9.6. Академія самостійно відповідає по своїх зобов’язаннях належним майном, може бути позивачем та відповідачем в суді, арбітражному та третейському судах.

9.7. Члени Академії не відповідають по зобов’язаннях Академії, як і Академія не відповідає по зобов’язаннях своїх членів.

9.8. Доходи Академії використовуються виключно для фінансування  видатків на її утримання, реалізації завдань та напрямків діяльності визначених її установчими документами.

 

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АКАДЕМІЇ

10.1. Припинення діяльності Академії здійснюється шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до громадського об’єднання такого самого статусу або за рішенням суду про заборону Академії.

10.2. Припинення діяльності громадського об’єднання зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи.

10.3. Академія має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

10.4.Рішення про саморозпуск Академії приймається Загальними Зборами, якщо за це проголосували 3/4 членів Академії. Загальні збори створюють ліквідаційну комісію або доручають Правлінню здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадської організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна громадського об’єднання після його припинення відповідно до статуту.

10.5. Реорганізація Академії здійснюється за рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосувало не менш 3/4 членів Академії. Реорганізація Академії здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу на підставі рішення Академії про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.

10.6. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Академії шляхом саморозпуску або реорганізації або заборони (примусового розпуску) Академії визначається відповідно до чинного законодавства.

10.7. У разі саморозпуску Академії її майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням такої Академії на статутні або благодійні цілі іншій (кільком іншим) громадський об’єднанням, а в разі неприйняття такого рішення – зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

10.8.Кошти та інше майно Академії, в тому числі в разі її ліквідації, не може перерозподілятись між її членами.

10.9. У разі реорганізації Академії її майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

 

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

11.1. Зміни та доповнення до Статуту Академії приймаються за рішенням Загальних зборів, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх на зборах.

11.2. Зміни, внесені до Статуту Академії, підлягають обов’язковій реєстрації у порядку, встановленому  чинним законодавством.

 

Президент

Академії будівництва України                                                І.І.Назаренко

 

Comments are closed.