Відділення

Територіальні відділення.

Територіальні відділення Академії  є основними структурними підрозділами Академії та її місцевими осередками.  Положення Про підрозділи АБУ

Вінницьке         

Дудар Ігор Никифорович                         indudar@i.ua

Дніпропетровське      

Савицький Микола Васильович              sav15@ukr.net

Запорізьке       

Банах Андрій Вікторович                         andrew.banakh@gmail.com                     

Кіровоградське              

Томаченко Євген Олександрович           granit0315@gmail.com

Київське міське              

Кафієв Костянтин Петрович                     kafiev.k@gmail.com

Львівське          

Очікуємо результатів виборів

Одеське            

Ковров Анатолій Володимирович           rektor@ogasa.org.ua

Північно-Західне           

Бабич  Євген Михайлович                       e.m.babich@nuwm.edu.ua

Полтавське      

Онищенко Володимир Олександрович  rector@pntu.edu.ua

Сумське             

Сумбатов  Рубен Ашотович                    info@sumbud.sumy.ua

Тернопільське

Білик Мирослав Степанович                  ternokors@bk.ru

Харківське

Бабаєв Володимир Миколайович  babaev@kname.edu.ua

         

Відокремлені підрозділи.

Відокремлені підрозділи Академії не мають статусу юридичної особи  і організовані за територіальним  принципом.  Положення Про підрозділи АБУ

Черкаський територіальний відокремлений підрозділ

Керівник Дмитренко Василь Іванович          очікуємо підтвердження

Запорізький обласний територіальний

Керівник Доненко Василь Иванович   donenko@gmail.com

 

Галузеві відділення 

Галузеві відділення об’єднують членів Академії однієї або декількох суміжних спеціальностей за відповідним напрямом діяльності з метою ефективної реалізації завдань Академії та організації її роботи.Положення Про підрозділи АБУ

№ 1Технологія і організація будівельного виробництва.

№2 Економіка будівництва.                 

№3 Комп’ютерні технології в будівництві.

Керівник Барабаш Марія Сергіївна

acegor.lira@gmail.com

bmari@liraland.com.ua 

Відділення здійснює свою діяльність за такими науковими та науково-організаційними на­прямками: розробка нових інформаційних техноло­гій ; поширення результатів прикладних розробок на весь технологічний цикл будівництва; активне про­ведення робіт з легалізації програмного забезпечення в будівельній галузі; створення й широке застосу­вання спеціалізованих баз даних та інформаційно-по­шукових систем для будівельної галузі; пропаганда сучасних досягнень у галузі інформатизації в буді­вельному комплексі;підготовка фахівців з інформа­ційної діяльності та інформатики різного рівня.

№ 4 Будівельні машини і устаткування, механізація будівництва.

Керівник Ситник  Микола Петрович

Основними напрямками діяльності відділення є проведення фундаментальних, пошукових дослідно-конструкторських, дослідно-технологічних робіт і нормотворчої діяльності у галузі механізації будівництва, виробництва та експлуатації будівельних машини і устаткування, підіймально-транспортних машин, зокрема вантажопідіймальних кранів і машин,  підйомників, ліфтів, канатних доріг, ескалаторів тощо.

 №5 Підготовка інженерно – технічних і наукових кадрів будівельної галузі.

Керівник   Бондар Олена Анатоліївна

NKC_kiev@ukr.net

Основним напрямком діяльності відділення є розв’язання завдань щодо кадрового за­безпечення будівельної галузі України відповідно до сучасних вимог.

№6 Будівельні матеріали та вироби.

Керівник Захарченко Петро Володимирович

tkd362@ukr.net   

Особлива увага приділяється створенню та пропаганді впровадження сучасних енергоефективних стінових та оздоблювальних мате­ріалів. На засіданнях відділення регу­лярно розглядається стан справ у виробництві санітарної техніки, нерудних будівельних матеріалів для оздоблення та облаштування приміщень.

№7 Будівельні конструкції та споруди.

Керівник Шимановський Олександр Віталійович

niipsk@webber.kiev.ua

Наукова та практична діяльність відділення орієнтована на проведення наукових досліджень в галузі металобудівництва, удосконалення конструктивних рішень будівель із металевим каркасом і технологій виготовлення металевих конструкцій.

 

№8 Механіка ґрунтів, основи та фундаменти, конструкції для складних умов.

adm-inst@ndibk.kiev.ua         

Робота відділення спрямована на науково-технічну діяльність в галузі механіки ґрунтів та геотехніки, розв’язання питань будівництва підземних споруд та зведення об’єктів підвищеної відповідальності в умовах нового будівництва, реконструкції і підсилення конструкцій існуючих об’єктів, будівництва конструкцій на основі бетону, залізобетону та інших матеріалів, удосконалення конструкцій для зведення будівель і споруд в складних інженерно-геологічних умовах та при сейсмостійкому будівництві. Відділення організовує практичну взаємодію наукових, проектних та виробничих колективів і сприяє розвитку нормативної бази будівельної галузі.

 

№9 Монтажні та спеціальні види  робіт в будівництві.

 Керівник Харченко Олег Іванович

corp@umsb.com.ua

 Проведення технічної політики у сфері монтажного виробництва шляхом розроблення і впровадження сучасних будівельних технологій і засобів механізації на будовах промислового і соціального призначення, а також обміну передовим досвідом, підготовки кадрів та розвитку науково-технічної інформації.

                 

 №11 „Житлово-цивільне будівництво та інфраструктури міст та сіл”

Керівник Муляр  Леонід Харитонович

arch.mulyar@gmail.com

Основним завданням відділення є пошук прогресивних архітектурно- будівельних рішень житлових і громадських будинків та комплексів, в тому числі з врахуванням енергозбереження. Відділення веде активну роботу в наукових дослідженнях, проектуванні, будівництві, підготовці будівельних кадрів.

 

№12 Організація і методологія проектування,

системи проектної документації в будівництві.

 Керівник (перевибори)

Особлива увагу приділяється якості проектної продукції.

Проводить значну роботу з владними структурами в плані підвищення ефективності проектної справи.

 

№13 Будівельна механіка і будівельна фізика.

Керівник (перевибори)

Основне місце в діяльності відділення займають розробки фундаментальних теоретичних основ та методик чисельного моделювання складних фізич­них процесів і явищ, що відбуваються в матеріалі кон­струкцій під впливом зовнішніх факторів, розробки виконуються на основі розв’язання спадних просто­рових задач будівельної механіки.

 

№15 Гідротехнічне будівництво та екологія.

 Керівник (перевибори)

Вчені відділення зосереджують свою увагу на ключових питаннях водогосподарської науки, проектування будівництва та експлуатації. Проводять велику наукову та практичну роботу по розвитку водогосподарського комплексу в Україні. Найбільш актуальними є розробки в напрямках захисту навколишнього середовища, вирішення проблем боротьби з підтопленням земель та захистом від затоплення паводковими водами, енергозбереження та розвитку гідроенергетики, застосуванню прогресивних технологій в будівництві.

 

№16 Технологія, організація і механізація сільського будівництва.

Керівник   (перевибори)   

Метою діяльності відділення є вирішення актуальних питань та проблем забезпечення життєдіяльності будівельних організацій, підприємств будіндустрії та машинобудування, проектних організацій, а також завдань із впровадження новітніх технологій, поліпшення організації, подальшої механізації та економіки будівельного виробництва, впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій, удосконалення проектної справи для сільського будівництва та створення відомчої нормативної документації.

 

№17 Реставрація і відновлення пам’яток архітектури.

Керівник   Антонюк Анатолій Євдокимович

anatoliy.antoniuk@gmail.com

Діяльність відділення направлена на вирішення та розв’язання комплексу питань, що пов’язані із реставрацією та збереженням історичної і культурної спадщини України в цілому і пам’яток архітектури зокрема. Основні напрямки діяльності: Розробка проектної та нормативної документації;  нормативної ; впровадження в практику реставрації нових матеріалів та технологій; підвищення кваліфікації спеціалістів реставраторів; видавницька діяльність, наукові публікації. 

 

№18 Машини, механізми і процеси будіндустрії та виробництва.

 Керівник Ручинський Микола Миколайович      

ruchynsky@ukr.net

Основні напрямки роботи відділення зосереджені на теоретичних і експериментальних дослідженнях: теорія і принципи створення віброущільнювальних машин на основі структурного моделювання та син­тезу гібридних динамічних систем; форму­вання оптимальної структури машинних парків і комплектів машин; підвищення ефективності методів експлуатації та ремонту будівельної техніки; роз­робка та створення бетоноформувальних машин і агрегатів; маркетинг системи машин для комплексної механізації.

 

№19 Машини і механізми для спеціальних процесів у будівництві.

 Керівник Сукач Михайло Кузьмич    

msukach@ua.fm

Основними напрямками діяльності відділення є проведення фундаментальних, пошукових, дослідно-конструкторських і дослідно-технологічних робіт в різних галузях будівельного виробництва і впровадження результатів цих робіт в народне господарство.

 

№20 Розвиток будівельної науки і техніки та дослідження науково-технічного

потенціалу будівництва в Україні.

Керівник Білик Сергій Іванович

  vartist1@ukr.net

Вивчення історії розвитку будівельної справи і науки.

№22 Будівництво нафто-газопроводів, баз та сховищ (терміналів).
(діяльність призупинена)

 

№28 Організація підготовки та перепідготовки фахівців будівельної галузі.

Керівник   Петров Григорій Іванович

             

Питання підготовки та перепідготовки кадрів, не­перервного підвищення кваліфікації фахівців.

 

№30 Атомно-енергетичне будівництво.

Керівник   Горобець Віктор Миколайович  

tnts-exp@ukr.net

Основними напрямами діяльності відділення є питання радіаційної без­пеки. Пріоритетними питаннями є новітні та ресурсозберігаючі технології в будівництві та вироб­ництві будівельних матеріалів. 

                                            

№32 Міське будівництво.

Керівник Мостовий Василь Сергійович.      

abu32mbuilding@gmail.com

Відділення створено з метою прискорення нау­ково-технічного прогресу на основі проведення фун­даментальних та прикладних наукових досліджень, що мають на меті розробку наукоємких та екологічно чистих технологій і принципово нових видів техніки, а також підготовки наукових кадрів вищої кваліфіка­ції в житлово-комунальному господарстві.

 

№37 З питань протипожежного захисту в будівництві.

Керівник   Маладика Ігор Григорович

maladyka@gmail.com   

                                           

№ 38 Індустріальне будівництво.

Керівник   Савенко Володимир Іванович    

savenkoknuba@gmail.com   

   

№44 Менеджмент та організація інновацій.

(діяльність призупинена)

№45 Міжгалузевий науково-виробничий кластер інноваційного будівництва.

Керівник Перегінець Іван Іванович

iintcabu@gmail.com     

Головним завданням відділення  є безпосередня участь в організаційно-управлінській діяльності містобудівних проектів з залученням широкого кола учасників, включаючи місцеві органи місцевого самоврядування, громадські організації, представників малого та середнього бізнесу.

 

 

Comments are closed.